You are here

Program Staff

Program fax        +966 11 4676730 Program email Ofr@ksu.edu.sa
Office Manager of Vice Rector Assistant for Attracting
  Name Phone Email
1 Nawras Naser AlFawaz +966 11 46 76255 naalfawaz@ksu.edu.sa
Office Secretary of Vice Rector Assistant for Attracting
  Name Phone Email
1 Abdulrahman Ibrahim aljideyai +966 1146 77473 aaljideyai@ksu.edu.sa 
Administrative Affairs and Public Relations 
  Name Phone Email
1 Yazeed Ali AlAmeem +966 1146 77876 yalomaim@ksu.edu.sa
2 Fayah Egab Alotebi +966 1146 77316 faalhadba@ksu.edu.sa
Administrative Affairs
  Name Phone Email
1 Khaled Saeed Algahtani  +966 1146 77941 kalsaad@ksu.edu.sa
2 Nasir Faraj AlSahli   +966 11 46 77941 naalsahly@ksu.edu.sa
IT
  Name Phone Email
1 Nehad Mohammed Shamardel 76561 46 11 966+ nehadpro@ksu.edu.sa
2 Sulaiman Ashraf 77814 46 11 966+ sashraf@ksu.edu.sa
External Follow-up
  Name Phone Email
1 Hussam Ahmed Aljabali +966 1146 97893 hahussien@ksu.edu.sa
2 saeed shafiallah +966 11 46 917871 sshafiullah@ksu.edu.sa