You are here

 Program Staff

Fax  +966 11 80 54735 Email afor-f@ksu.edu.sa
Deputy Supervisor of The Polarization Program and Employees Affairs officer
  Name Phone Email
1 Ashwag Mohammed AL-Amri +966 11 80 50608 ashalamri@ksu.edu.sa
Administrative Affairs
  Name Phone Email
1 Amani AL-Bigomy +966 11 80 56586 aalbigomy@ksu.edu.sa
2  Reem Ali Saleh AL-Khashan +966 11 80 56842 ralkhashan@ksu.edu.sa
3 Maram Mohammed Saad AL-Katheri +966 11 80 50673 malkatheri@ksu.edu.sa
4 Masheal Saud Mohammed AL-Saleh +966 11 80 55424 masalsaleh@ksu.edu.sa
5   Mashael khalid Mohammed AL-Khamis - mkkhamis@ksu.edu.sa
6   Haya Mohammed Ibrahim AL-Shaban +966 11 80 51298 halshaban@ksu.edu.sa
7 Aysha Ali Abdullah AL-Dossari - aaysha@ksu.edu.sa 
Administrative Communications
  Name Phone Email
1

Nouf Gonaim Rashed AL-Dossari

- noaldossari@ksu.edu.sa